ABC przedsiębiorczości – pakiet szkoleń

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Adresatami szkolenia są osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach oferowanego szkolenia zostaną one zapoznane z formami prowadzenia działalności gospodarczej, procedurą rejestracji firmy, zasadami prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, kwestiami podatkowymi. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą więdzę i umiejętności w zakresie opracowywania biznesplanu. Szkolenie trwa 6 dni i obejmuje 60 godzin zajęć prowadzonych w formie prelekcji oraz warsztatów.

Program szkolenia

Dzień 1 Formy działalności gospodarczej – 6h

- indywidualna działalność gospodarcza,
- spółki prawa cywilnego,
- spółki prawa handlowego
- spółdzielnie (w tym spółdzielnie socjalne)

Dzień 2 Procedura rejestracja działalności gospodarczej – 6 h

- wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej i jego skutki
- procedura rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
- nadanie numeru NIP, REGON, założenie rachunku bankowego
- ubezpieczenie społeczne

Dzień 3 Formy opodatkowania działalności gospodarczej – 6h

- charakterystyka przychodów, kosztów uzyskania przychodów, wyniku z działalności gospodarczej (dochodu, strat)
- podatek dochodowy – wybór formy opodatkowania (podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zryczałtowany podatek dochodowy)
- podatek od towarów i usług (VAT) i jego rozliczanie

Dzień 4 Ewidencja działalności gospodarczej – 6h

- zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- zasady prowadzenia pełnej księgowości – interpretacja sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników)
- ewidencja zakupu i sprzedaży VAT oraz deklaracje VAT
- rozliczenie z ZUS, spis z natury, remanent

Dzień 5 Biznesplan jako narzędzie planowania rozwoju firmy – cz. 1 Wprowadzenie – 6h

- zasady tworzenia businesplanu – definicja, cele i założenia, funkcja i cechy, struktura oraz zawartość merytoryczna
- charakterystyka działalności firmy i jej otoczenia – wyznaczanie celów rozwoju, charakterystyka planowanej inwestycji, budżet przedsięwzięcia, źródła i zasady finansowania, wykonalność finansowa przedsięwzięcia, rynek i konkurencja w odniesieniu do planowanej inwestycji

Dzień 6 Biznesplan jako narzędzie planowania rozwoju firmy – cz. 2 – Plan marketingowy – 6h

- zarządzanie relacjami z klientami
- promotion mix (reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations)

Dzień 7 Biznesplan jako narzędzie planowania rozwoju firmy – cz. 2 – Plan marketingowy c.d. – 6h

- formy komunikacji marketingowej (marketing internetowy branding- budowanie marki , marketing mobilny, marketing szeptany i ukryty, programy lojalnościowe)
- budowanie planu marketingowego – struktura, cele, strategie i narzędzia
- budowanie planu marketingowego – warsztaty

Dzień 8 Binesplan jako narzędzie planowania rozwoju firmy – cz. 3 – Plan finansowy – wprowadzenie – 6h

- etapy przygotowania planu finansowego
- wskaźniki operacyjne i finansowe, ocena opłacalności przedsięwzięcia

Dzień 9 Binesplan jako narzędzie planowania rozwoju firmy – cz. 3 – Plan finansowy – źródła pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej (fundraising) – 6h

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy (zasady ich przyznawania i rozliczania
- fundusze unijne na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (Program Operacyjny – Kapitał Ludzki – Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samo zatrudnienia
- sposoby ujmowania dotacji w planie finansowanym

Dzień 10 Binesplan jako narzędzie planowania rozwoju firmy – cz. 3 – Plan finansowy – opracowanie planu finansowego – warsztaty 6h

- przygotowanie planu finansowego – warsztaty
- omówienie opracowanych biznesplanów uczestników/uczestniczek szkolenia
- podsumowanie szkolenia

Cena szkolenia:

Cena szkolenia to 1138,00 zł/uczestnik/uczestniczka. Szkolenie trwa 10 dni i obejmuje 60 godzin. W ramach szkolenia zapewniamy catering, materiały szkoleniowe oraz profesjonalną kadrę. Zorganizowanie szkolenia uzależnione jest od ilości zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu/kursie prosimy o przesłanie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: cwip.tg@gmail.com lub kontakt telefoniczny pod numerem kom. 795-394-855 lun numerem kom. 512 532 080.

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS/SZKOLENIA