Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków efs dla organizacji pozarządowych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami przygotowania wniosków o realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bloki tematyczne:

1. Program Operacyjny – Kapitał Ludzki jako źródło finansowania projektów unijnych w obszarze działalności III sektora
2. Projekt jako forma realizacji celów organizacji. Grupy docelowe w projektach.
2. Standard minimum – polityka równości płci w obszarze realizacji projektów współfinansowych ze środków EFS
3. Zespół zarządzający projektem – obszary zarządzania, zasady finansowania kosztów personelu w projekcie
4. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – diagnoza problemów w odniesieniu do grup docelowych
5. Cele projektu: określanie celów ogólnych i szczegółowych projektu. Planowanie działań w projekcie w odniesieniu to typów projektów realizowanych w ramach PO KL 2007-2013.
6. Określanie rezultatów i produktów projektu. Zasady określania rezultatów twardych i miękkich, wyznaczanie wskaźników realizacji produktów.
6. Budżetowanie projektów. Podstawy kwalifikowalności wydatków.
7. Obowiązki sprawozdawcze w projektach. Audyty i kontrole w projektach. Ewaluacja szkolenia.
Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi z wykorzystaniem zajęć warsztatowo-treningowych.

Cena szkolenia:

Cena szkolenia to 262,50 zł/uczestnik/uczestniczka. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 16 godzin. W ramach szkolenia zapewniamy catering, materiały szkoleniowe oraz profesjonalną kadrę. Zorganizowanie szkolenia uzależnione jest od ilości zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu/kursie prosimy o przesłanie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: cwip.tg@gmail.com lub kontakt telefoniczny pod numerem kom. 795-394-855 lun numerem kom. 512 532 080.

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS/SZKOLENIA