Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży


W grudniu 2010 r. zrealizowaliśmy zadanie publiczne pn. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, na realizację którego uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – na likwidację szkód powstałych na skutek powodzi i intensywnych opadów atmosferycznych mających miejsce w województwie śląskim w maju i czerwcu 2010 roku oraz wzmocnienie działalności świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży.

W ramach zadnia 20 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich zostało objętych wsparciem w obszarze postępów w nauce poprzez pomoc wolontariuszy w ramach świetlicy funkcjonującej w siedzibie Stowarzyszenia w okresie listopad-grudzień 2010, zorganizowane zostało spotkanie mikołajowe dla dzieci i młodzieży korzystającej ze świetlicy, a rodziców tychże dzieci objęto wsparciem w postaci indywidulnego poradnictwa socjalnego oraz szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych prowadzonych przez pracownika socjalnego.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 6 620,00 zł (w tym dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków budżetu Województwa Śląskiego wyniosło 1 600 zł, a wkład własny-rzeczowy 4 620,00 zł).