KIS

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W styczniu br. na podstawie uchwały Zarządu powołaliśmy Klub Integracji Społecznej. Naszym celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z innych niż bezrobocie przyczyn. Wsparciem zamirzamy objąć także osoby niepełnosprawne. Zamierzamy równolegle prowadzić działania integracyjno-edukacyjne na rzecz rodzin dysfunkcyjnych tj.
– tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze i opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
– aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości,
– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
– współpraca z administracja rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą.

Wszystkie osoby zainteresowane do uczestnictwa w Klubie zapraszamy do wypłeniania poniżej zamieszczonych ankiet:

Ankieta 1

Ankieta 2

Ankiety można przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia: cwip.tg@gmail.com lub złożyć w siedzibie Stowarszyszenia w Tarnowskich Górach, przy ul. Opatowickiej 112

Zaświadczenie o wpisie do rejestru klubów integracji społecznej nr 2/2013