O nas

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych powstało 23 lipca 2007 roku z inicjatywy przedstawicieli różnych tarnogórskich organizacji pozarządowych  niosących na co dzień  wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  Osobowość prawną uzyskaliśmy 9. czerwca 2008 roku. Naszą misją jest wspieranie poprzez aktywizację, edukację i współpracę organizacji pozarządowych oraz aktywnych osób indywidualnych, dzięki temu skuteczniej i pełniej będziemy mogli pomagać  osobom potrzebującym wsparcia, szczególnie ubogim, bezrobotnym, niepełnosprawnym.  18 listopada 2011 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. W  naszym działaniu kierujemy się zasadami pomocniczości, sprawiedliwości społecznej, partnerstwa i jawność w działaniach na rzecz dobra wspólne

Cele statutowe naszego Stowarzyszenia:

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 • działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby, grupy osób, wspólnoty i społeczności, nie posiadające osobowości prawnej a realizujące lub chcące realizować cele pożytku publicznego
 • działanie na rzecz integracji europejskiej, inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, rozwijających świadomość ekonomiczną i prawną społeczeństwa
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kultu religijnego oraz na rzecz rozwoju lokalnego, działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • ochrona i promocja zdrowia, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia i sportu; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zachęcamy wszystkie osoby oraz organizacje zainteresowane działalnością społeczną do aktywnego włączenia się w życie naszego Stowarzyszenia i niesienie wsparcia osobom potrzebującym.