Władze stowarzyszenia

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi prezes oraz trzech wiceprezesów. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działa w jego imieniu. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu – w tym prezes i jeden z wiceprezesów. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu: prezesa lub jednego z wicieprezesów.

Kadencja członków zarządu trwa 4 lata. Obecny zarząd pełni swoją kadencję od 23 lipca 2007 roku. W jego skład wchodzą:

 

Aniela Jany – Prezes zarządu

Z wykształcenia socjolog, od wielu lat pracuje społecznie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  Przewodnicząca Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Powiatu Tarnogórskiego, prezes Caritas Opatowice, koordynator programu pomocy żywnościowej PEAD na terenie powiatowu tarmogórskiego, osoba z dużym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Funkcję prezesa Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pełni nieprzerwanie od 2007 roku. 30 lipca 2011 r. została wybrana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na kolejną czteroletnią kadencję Prezesa Zarządu.

Kontakt:
e-mail: anielajany@gmail.com
cwip.tg@gmail.com

 

Piotr Lisek – Wiceprezes Zarządu

Karolina Koczyba – Wiceprezes Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Rudolf Sobczyk – Przewodniczący
Halina Golus – członek Komisji
Anna Sarnecka – członek Komisji