,,Klub Integracji Społecznej drogowskazem przedsiębiorczości”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie ,,Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” w Tarnowskich Górach -“Klub Integracji Społecznej drogowskazem przedsiębiorczości”- w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej “Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”

1. Zadanie p.n. “Klub Integracji Społecznej drogowskazem przedsiębiorczości” którego głównym celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmuje działania w okresie od 01.05. 2012 do 31.12. 2013r.

W ramach działalności KIS-u utworzonego w styczniu 2012r., poprzez realizację zadania p.n. “Klub Integracji Społecznej drogowskazem przedsiębiorczości” mamy w planach udzielenie wsparcia 30 uczestnikom/uczestnicznom , objętych kontraktami socjalnymi, z terenu powiatu tarnogórskiego, osobom w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnym zawodowo, długotrwale bezrobotnym, w tym osobom niepełnosprawnym, poprzez działania terapeutyczne, edukacyjno-pomocowe, poradnicze i zatrudnieniowe.

Zadanie polegać będzie na:

-prowadzeniu grup samopomocowych i wsparcia, działaniach o charakterze środowiskowym
-działaniach w kierunku utworzenia spółdzielni socjalnej, prowadzenie cyklu szkoleń oraz warsztatów aktywizujących zawodowo,(m.inn. warsztaty rękodzieła, decoupage)
-edukacyjno-pomocowe i poradnicze
-zatrudnieniowe, utowrzenie w 2013 r. spółdzielni socjalnej W celu realizacji powyższego zdania publicznego nawiązano partnerstwo projektowe z 8 Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu
tarnogórskiego (Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tworóg, Krupski Młym, Świerklaniec, Zbrosławice, Ożarowice) oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach

2. Opis grup adresatów zadania publicznego

Grupą docelową jest 30 osób – 20 K i 10 M, zamieszkałych na terenie powatu tarnogórskiego,z poszczególnych Gmin z którymi zawarto porozumienie, w wieku aktywności zawodowej – osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone społecznie, w tym: nieaktywne zawodowo, długotrwale
bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne, korzystające ze świadczeń pomocy społeczniej z którymi zawarto kontrakty socjalne: do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej w 2012 r. oraz w 2013r. do wsparcia w ramach zatrudnienia socjalnego.

3. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cel główny: Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe: pomoc w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju osób zagrożonych marginalizacją lub niemogących własnym działaniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Powyższe cele planujemy osiągnąć poprzez następujące działania:

Działania:
1. terapeutyczne;
2. edukacyjno – pomocowe
3. poradnicze – administracyjno – prawne;
4. zatrudnieniowe – zadania:
W powyższych działaniach przewidzieliśmy w Projekcie następujące zadania:
– organizowanie wsparcia w ramach grup samopomocowych- działania środowiskowe
– wsparcie dla osób uzależnionych w kontynuowaniu leczenia
– indywidualne poradnictwo o charakterze socjalnym i rodzinnym oraz psychologicznym
– organizowanie kursów, szkoleń z autoprezentacji, składania dokumentacji oferty podjęcia pracy szkolenia z zakresu prawa pracy, tworzenia spółdzielni socjalnych, tworzenia własnej firmy
– kursy przygotowania zawodowego (wspólnie z PUP)
– porady i pomoc w zakresie korzystania z rozwiązań ustawowych w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych itp.
– udzielanie pomocy w tworzeniu i organizowaniu spółdzielni socjalnej
– pomoc przy rozwiązywaniu problemów socjalnych
– organizowanie robót publicznych, prac społecznie użytecznych według zasad ujętych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pliki do pobrania:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej