,,Warsztaty wyjazdowe osób niepełnosprawnych”

Projekt pn.,,Warsztaty wyjazdowe osób niepełnosprawnych” realizowany jest w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji projektu systemowego “Skrzydła Powiatu – Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach zawartej umowy w dniu 18.09.2012r. w Tarnowskich Górach między:

Powiatem Tarnogórskim z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 reprezentowanym przez:
1.Andrzej Pilot – Wicestarosta Tarnogórski
2.Klaudia Zyśk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach działająca na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach wyrażonego uchwałą nr 184/937/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 01 sierpnia 2012r.

a

Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opatowiecka 112,

Adresatami zadania są osoby niepełnosprawne – uczestnicy projektu systemowego ,,Skrzydła Powiatu” – Rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu tarnogórskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz osoby z otoczenia ON. Zadanie publiczne pn. ,,Warsztaty wyjazdowe osób niepełnosprawnych”, polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch dwudniowych warsztatów wyjazdowych dla dwóch grup niepełnosprawnych uczestników projektu systemowego ,,Skrzydła Powiatu” ,do atrakcyjnych miejscowości turystycznych W ramach integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób grożonych wykluczeniem społecznym na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu systemowego zorganizowane zostaną: -wyjazdy warsztatowe dla dwóch grup osób niepełnosprawnych, podczas których Uczestnicy projektu będą wspierani przez opiekunów tak, aby w pełni mogli korzystać ze wszystkich form przewidzianych w ramach warsztatów wyjazdowych tj. warsztatów szkoleniowych, zajęć integracyjnych, turystycznych oraz o charakterze kulturalnym. Dla obu grup zostaną przeprowadzone warsztaty szkoleniowe z doświadczonym psychologiem -trenerem związane z tematyka niepełnosprawności oraz integracją osób niepełnosprawnych a także kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych oraz z równości szans kobiet i mężczyzn oraz z równości szans w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.