“Razem Łatwiej!”

Projekt pn.,,Razem łatwiej” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach wsparcia realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Stowarzyszenie realizując zadania w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizuje Projekt w okresie od 20.06. 2013 do 31.12.2013r.
„Razem łatwiej” to projekt którego głównym celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości.
W ramach działalności Stowarzyszenia poprzez realizację zadania p.n. „Razem łatwiej”, mamy w planach udzielenie wsparcia 30 uczestnikom/uczestniczkom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo oraz ich rodzinom, z terenu powiatu tarnogórskiego, poprzez zorganizowanie i przygotowanie oferty wsparcia społecznego dla w/wym osób i ich rodzin. Oferta wsparcia będzie obejmować: działania terapeutyczne, psychoedukacyjne, informacyjno-poradnicze oraz wsparcie o charakterze środowiskowym.
Zadanie polegać będzie na:
-prowadzeniu grupy samopomocowej dla uczestników/uczestniczek projektu i ich otoczenia w ramach działań o charakterze środowiskowym, 4 razy w każdym miesiącu po 4 godziny
-zorganizowaniu zajęć w ramach psychoedukacji – 3 pogadanki z psychiatrą/ terapeutą/psychologiem
-zorganizowaniu indywidualnego wsparcia i porad: psychologicznych, socjalnych, prawnych średnio po 6h/osobę
-zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5-cio dniowego warsztatu wyjazdowego w ramach aktywnej integracji z 3 modułami szkoleniowymi po 6 godzin lekc. w ramach treningu kompetencji społecznych dla uczestników i ich rodzin/opiekunów
-zorganizowaniu warsztatu aktywności zawodowej poprzez zorganizowanie kursów m.inn. rękodzieła oraz decoupage 10godz. w każdym m-cu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej