“Społecznie Aktywni”

Od 01.12.2017 r. do 30.11.2019 r. Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” realizuje projekt “Społecznie Aktywni” we współpracy z Firmą Inventum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, która jest głównym Beneficjentem Projektu.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0469/17-002 Dla Osi Priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Biuro Projektu mieści się na ul. Zamkowa 8 w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry. Informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w biurze projektu bądź telefonicznie pod numerem 605-104-409 czy e-mail-owo: natalia.witowska@inventum-global.pl.

Wartość projektu to 2 060 775,62 zł, w tym 1 957 736,84  zł dofinansowania ze środków publicznych (EFS i budżet państwa). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 120 osób z niepełnosprawnościami (72 kobiet i 48 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo śląskie.

W ramach projektu Uczestnicy/czki dostają następujące formy wsparcia:

 1. Opracowanie i realizacja reintegracji społeczno – zawodowej,
 2. Warsztaty kompetencji społecznych,
 3. Doradztwo zawodowe,
 4. Szkolenia zawodowe:
  • Pracownik obsługi biurowej;
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala;
  • Inne zgodne z IPD – Bony szkoleniowe
 5. Staże zawodowe,
 6. Pośrednictwo pracy.

Więcej szczegółów tutaj.