“Teraz My”

Miło nam poinformować że od 20 lipca bieżącego roku nasze Stowarzyszenie w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach realizuje projekt ,,Teraz My”.  Jest on współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Główny cel projektu to poprawa funkcjonowania społeczno – zawodowego osób i rodzin doświadczających wykluczenia społecznego, które są podopiecznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Zadanie zlecone Stowarzyszeniu “Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” polega na objęciu usługami aktywizacji zawodowej 25 uczestników i uczestniczek z niepełnosprawnościami w ramach projektu “Teraz My”, w tym 15 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach.