RIS

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Rejestr Instytucji Szkoleniowych jest prowadzony na mocy ustawy z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dzięki wpisowi instytucje szkoleniowe mogą się ubiegać o zlecenia na prowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, tj. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Od dnia 14.06.2011 r. jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00232/2011.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego, numer wpisu: 2.24/00232/2011