„Stacjonarny i mobilny Ośrodek Pomocy Kryzysowej”

W wyniku otwartego konkursu ofert Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” nasze Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą:
„Stacjonarny i mobilny Ośrodek Pomocy Kryzysowej”

Głównym celem zadanie p.n. „Stacjonarny i mobilny Ośrodek Pomocy Kryzysowej” jest:
-upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

Zadanie polegać będzie na udzielaniu poradnictwa i pomocy dla dorosłych, dzieci oraz młodzieży,będących w stanach kryzysu psychicznego oraz w nagłych, dramatycznych sytuacjach. Pomoc skoncentrowana będzie na przywróceniu równowagi psychicznej, utraconej wskutek kryzysowych zdarzeń, na udzieleniu wsparcia, stworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego i pogodzenia się z faktami.
Pomocy tej będziemy udzielać w kryzysowych, traumatycznych sytuacjach, takich jak::ciężka choroba, śmierć bliskich, wypadki komunikacyjne, przemoc domowa, gwałt., katastrofy i klęski żywiołowe.
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:
zorganizowaniu konferencji
opracowanie oraz druk materiałów – ulotki , plakaty, przygotowanie prezentacji i strony www
utworzenie grupy wsparcia
przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych
Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 05.08. 2013 do 30.11.2013r.
utworzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych,
zorganizowanie i przeprowadzenie 4 dniowego warsztatu wyjazdowego dla rodzin w kryzysie (dla 20 osób)

Posted in ogólne, Projekty